STANDPUNTEN

Basisinkomen is betaalbaar.

Gratis ziektekostenverzekering.

Wereldwijd belastingsysteem.

Maximale transportafstand per product.

Handelsbelemmeringen en grenzen tussen landen afschaffen.

MOTIVATIE

De belangrijkste vraag is hoe we het geld regelen voor:

-het basisinkomen en

-de ziektekosten.

We hebben uitgerekend wat de kosten zijn en wat wordt bespaard. Het is duidelijk dat het wereldwijde basisinkomen en de gratis ziektekostenverzekering betaald kunnen worden.

Uitgaven

Het basisinkomen gaat gelden voor iedereen. Gratis ziektekostenverzekeringen en gratis juridische bijstand ook.

De standpunten van Healthy Earth besparen op verschillende gebieden enorm veel geld.

Bijvoorbeeld: alle sociale uitkeringen, de ontwikkelingshulp aan arme landen en de microkredieten worden afgeschaft.

Financiële ontwikkelingshulp is niet meer nodig door een basisinkomen voor heel de wereld. Dit basisinkomen geldt dan namelijk ook voor arme mensen, die daardoor niet meer in armoede leven.

Armoede is mens onterend. Schande dat we leven in een wereld waarin we niet alle mensen verzorgen.

Kostenbesparingen

Naast besparing leiden onze standpunten ook tot vermindering van kosten op:

  1. Gezondheidszorg, door minder administratie, gezondere mensen.
  2. Criminaliteitsbestrijding, dankzij meer inkomensgelijkheid en minder armoede.
  3. Rente op overheidsschulden daalt; minder overheidsschulden, stabiel geldsysteem in de wereld.
  4. Militaire apparaat en oorlog, door meer inkomensgelijkheid, minder strijd, minder geweld, minder oorlogen, één wereldleger.
  5. Vluchtelingenopvang, door eerlijkere verdeling van geld, voedsel en bronnen van de aarde, minder verschillen in welvaart.
  6. Afvalverwerking; scherpe milieuregels, minder afval, kosten voor vervuiler waardoor deze minder zal vervuilen.
  7. Geldontwaarding; wereldwijd stabiel systeem voor geld.
  8. Corruptiebestrijding, met eenvoud, minder regels, minder te sjoemelen, doorzichtiger.
  9. Belastingonduiking; een eenvoudiger systeem voor belastingen, eenduidig, eerlijker, doorzichtig, wereldwijde regels en dus geen voordeel om ergens anders je geld te brengen.

financiering

Belastingen (= inkomsten op de begroting)

Naast bovenstaande veranderingen in de uitgaven, zal een wereldwijd belastingsysteem ingevoerd worden.

Bedrijven en mensen moeten over grondstoffen en producten relatief meer belasting gaan betalen dan over arbeid. Op arbeid en loon gaan werknemers wereldwijd minder belasting betalen. Er zal een verschuiving in belastingen plaats vinden op grondstoffen en producten, afhankelijk van de schade wat het product geeft voor mens en milieu.

Het nieuwe wereldwijde belasting op loon heeft een sterk progressief tarief, waarbij laagbetaalde arbeid belastingvrij wordt. Wereldwijd zorgt de belasting voor eerlijker inkomens verschillen. De arbeider met het laagste loon betalen geen belasting. Dit wereldwijde belastingstelsel wordt eenvoudig en hetzelfde voor alle landen. Verandering zal ook plaats hebben voor belasting op vermogen. Daarnaast komt een verandering voor de erfbelasting. Dit alles om tot een eerlijke verdeling van vermogen te komen.

De belasting op producten en diensten (BTW of VAT) zal wereldwijd gekoppeld worden aan de gevolgen van een product of dienst voor het ecosysteem. Bijvoorbeeld door het gebruik van plastic, asbest, pesticiden, schadelijke chemicaliën, suikerhoudende producten of producten met schadelijke emissie zoals koolstofdioxide, stikstof of methaan.

Op milieuvriendelijke producten wordt een laag percentage belasting geheven.

Indien transport van producten of diensten gaat over een lange afstand, dan zal dit hoger worden belast.

Een winstbelasting voor bedrijven moet wereldwijd worden ingevoerd: hoe meer schade een bedrijf toebrengt aan mens en milieu / op veiligheid / gezondheid / uitstoot van gassen / gebruik van natuurlijke hulpbronnen, hoe hoger de belasting. Alle bedrijven betalen dus over de hele wereld dezelfde belasting.

Handel en prijsniveaus

Prijsniveaus worden wereldwijd gelijk gehouden. Voor producten worden minimum en maximumprijzen ingesteld.

Handelsbelemmeringen en handelsovereenkomsten worden afgeschaft, wat betekent vrije en transparante handel, maar dit is beperkt in transportafstand: de maximale transportafstand voor basisvoedingsmiddelen is bijvoorbeeld tweehonderd kilometer. Voedsel en zoet water moeten lokaal worden geproduceerd en geconsumeerd. Maximale transportafstand voor alle andere producten wordt per product bepaald, zodat onnodige transportbewegingen worden voorkomen.

Grenzen tussen landen worden geheel afgeschaft, zodra prijzen en basisinkomens over de wereldgrenzen gelijk zijn.

Financiering van het basisinkomen

Berekeningen tonen aan dat voor het basisinkomen een groot deel van het verdiende geld wordt gebruikt. Dit deel kan tussen de 10 % of 40% zijn van het Gross Domestic Product (GDP) zijn.

Op langere termijn geeft een basisinkomen veel voordelen, denk bijvoorbeeld aan een toenemende groei van de lokale economie, omdat mensen een eigen bedrijf beginnen. Door het laten vervallen van sociale uitkeringen zou het al mogelijk zijn om het basisinkomen voor de helft te financieren. Dus kosten van een wereldwijd basisinkomen zijn deels te betalen uit alle administratieve en financiële handeling die niet meer nodig zijn.

De baten door besparingen en extra belastingopbrengsten zijn voldoende om een basisinkomen te betalen. De eerste jaren zal het basinkomen worden berekend op basis van de Cost index, en dus afhankelijk zijn van de levensstandaard in een land. Het streven is om over een vijftiental jaren te gaan naar een basisinkomen dat wereldwijd gelijk is.

Als de armste 20% van de wereld $ 5.000 per jaar ontvangen, zou dit $ 5.000 miljard kosten, minder dan de helft van de totale kosten voor het militaire apparaat en oorlog.

Wereldbegroting: in details

Hierboven staat een samenvatting van de financiering; hieronder gaan we in op de details.

Basisprincipes

Hoe kunnen onze plannen nu betaalbaar gemaakt worden?

Als in de wereld één centrale overheid is, dan kunnen een aantal instrumenten ingezet worden.

De schulden die landen hebben zullen flink teruggebracht moeten worden. En inflatie zal laag worden gehouden. Ook zal een rentepercentage van minder dan 2 % worden aangehouden. De centrale overheid controleert de totale hoeveelheid geld in de wereld op een gewenst nivea. In 2018 is de hoeveelheid geld in de wereld $ 317.000 miljard.

Het vaststellen van minimum en maximum prijzen voor sommige producten en diensten is een belangrijke stap. Minimum prijzen zijn van belang om uitbuiting van arbeidskrachten in Azie te voorkomen. Maximum prijzen zijn nodig om nieuwe inflatie te voorkomen.

De totale toegevoegde waarde van de economie in de hele wereld in 2018 is ongeveer $ 80.000 miljard. De kosten voor een basisinkomen plus ziektekostenverzekering zijn ongeveer $ 50.000 miljard. Het basisinkomen zal voor het grootste deel weer in de economie terecht komen.

Het is van belang om belastingen wereldwijd centraal in te regelen. Daardoor is een goede aansturing van de wereldwijde economie mogelijk.

Er zal een verschuiving in belastingen plaats vinden van arbeid naar grondstoffen en producten, afhankelijk van de schade voor mens en milieu.

Indeling economie

Om wereldwijd de economie goed te kunnen aansturen is het van belang om een onderscheid te maken in productgroepen. Coördinatie van producten en diensten moet wereldwijd plaats vinden, inclusief maximum en minimum prijzen in de gehele keten dus ook voor fabrikanten van onderdelen, landbouwers, et cetera.

1. Basisvoedsel (zonder hulpmiddelen niet lang houdbare voedingsmiddelen zoals granen, melk, water, soja, aardappelen, vlees, vis, fruit en groenten).

De coördinatie van basisvoedsel moet globaal zijn, maar productie en consumptie moeten lokaal zijn (transport mag maximaal tweehonderd kilometer). Basisvoedingsmiddelen moeten lokaal worden verbouwd en geconsumeerd, en niet massaal worden vervoerd.

2. Overige goederen (geneesmiddelen, afval, lang houdbare voedingsmiddelen, grondstoffen, gebruiksvoorwerpen, auto’s, vliegtuigen, kleding, brandstof, et cetera).

Ook van deze goederen moet de coördinatie wereldwijd worden georganiseerd. Voor deze goederen geldt een maximale transportafstand van bijvoorbeeld duizend kilometer, afhankelijk van het product.

3. Digitale producten (online platforms, online dienstverlening, online games, software).

Deze producten zijn per definitie niet plaats afhankelijk en daarom lastig te begrenzen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat belasting wordt betaald in het land waar de klanten gevestigd zijn.

4. Disruptieve producten.

Mogelijke ontwrichtende schadelijke technologieën zoals onethische toepassing van kunstmatige intelligentie, genetische manipulatie of big data worden wereldwijd bewaakt. Nieuwe technologieën zijn alleen toegestaan als ze bijdragen aan een duurzaam welzijn van alle organismen.

Wereldbegroting: kosten

Het invoeren van een basisinkomen heeft de grootste impact op de wereldwijde begroting, maar gelukkig is deze post goed betaalbaar zoals te zien is in de begroting. Een andere grote kostenpost is een wereldwijde kosteloze ziektekostenverzekering. In de berekening kost een basisinkomen mogelijk tot 40% van het Gross Domestic Product (GDP) van een land. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is positiever en gaat uit van een kostenpost voor het basisinkomen tussen 3 en 7% van het GDP. Andere studies komen uit op een kostenpost tussen 20 en 30% van het GDP.

De positieve gevolgen op lange termijn van een basisinkomen zijn daar nog niet in opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een toenemende groei van de lokale economie, omdat mensen een eigen bedrijf beginnen. Door het laten vervallen van sociale uitkeringen zou het al mogelijk zijn om het basisinkomen voor de helft te financieren. De baten door besparingen en extra belastingopbrengsten zijn voldoende om een basisinkomen te betalen. De eerste jaren zal het basiskomen worden berekend op basis van de Cost index, en dus afhankelijk zijn van de levensstandaard in een land. Het basisinkomen is gemiddeld genomen ingezet op $ 7.000 per individu boven de achttien jaar. In een rijk land als Nederland of Zuid Korea zal het basisinkomen zo’n $ 15.000 per individu bedragen. In een arm land als India of Oekraïne zal het basisinkomen zo’n $ 5.000 per individu bedragen. Het streven over een vijftiental jaren is een basisinkomen dat wereldwijd gelijk is en zo’n $ 15.000 per persoon bedraagt. Het totale Gross Domestic Product (GDP) in de hele wereld in 2018 was ongeveer $ 80.000 miljard. Als de armste 20% van de wereld $ 5.000 per jaar ontvangen, zou dit $ 5.000 miljard kosten, minder dan de helft van de totale kosten voor het militaire apparaat en oorlog.

Minimumloon

Door middel van een basisinkomen zou het minimum loon een stukje omlaag kunnen. Omdat een arbeider een basisinkomen heeft staat hij sterker in onderhandelingen over werk en salaris. De arbeider is niet meer afhankelijk van werkgevers. Dit maakt het mogelijk dat minimum lonen worden verlaagd. Dat werkt stimulerend voor de bedrijfswinsten die via winstbelasting weer worden ingezet om het basisinkomen te financieren. Dit effect is niet meegenomen in de begroting.

Uitkeringen

Alle subsidies en welzijns-en pensioenuitkeringen vanuit de overheid kunnen worden afgeschaft. Het basisinkomen komt hier immers voor in de plaats. Ook de enorme bureaucratie ten behoeve van uitkeringen en subsidies kan worden afgebouwd. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan weer gebruikt worden voor het basisinkomen. Gemiddeld genomen zijn deze kosten voor uitkeringen inclusief kosten voor het uitkeringsapparaat zo’n 10 tot 30% van het Gross Domestic Product (GDP). Gemiddeld 20% betekent een besparing van $ 16.000 miljard.

Filantropie

Wereldwijd is de jaarlijkse uitgave aan goede doelen, filantropie en ontwikkelingshulp zo’n 0,5% van het Gross Domestic Prduct (GDP) per land. In deze uitgaven bestaan grote verschillen per land. Door het basisinkomen kan deze kostenpost van $ 400 miljard helemaal vervallen.

Gezondheidszorg

Uit een aantal experimenten met het basisinkomen komt als positief effect naar voren de verbetering van de gezondheid. In één van de experimenten daalde het ziekenhuisbezoek met 8,5%. De totale wereldwijde kosten voor gezondheidszorg zijn zo’n $ 8.000 miljard. Van dit bedrag kan mogelijk 8,5% worden bespaard wat overeenkomt met $ 680 miljard.

Criminaliteit

Uit experimenten met het basisinkomen komt een vermindering van criminaliteit naar voren van zo’n 10%. De kosten als gevolg van criminaliteit worden wereldwijd op zo’n $ 800 miljard geschat. Cyber criminaliteit is hier niet in meegenomen. De kosten door cyber criminaliteit zijn weliswaar zeer hoog, echter het gaat om een relatief kleine groep daders. Een besparing van 10% van de wereldwijde kosten is $ 80 miljard.

Reset schulden

Alle overheidsschulden worden sterk terug gebracht, liefs naar 0. De wereldwijde overheidsschuld is bijna $70.000 miljard op een totale schuld van $ 240.000 miljard. De gemiddelde rente die een overheid betaald over een overheidsschuld is zo’n 4%. 4% van $ 70.000 miljard is de besparing, dus $ 2.800 miljard.

Wereldleger

Door het instellen van een centraal wereldleger kunnen de militaire kosten per land omlaag. De totale jaarlijkse kosten voor en door oorlogvoering zijn ongeveer $ 14.000 miljard. In dit bedrag is begrepen een bedrag van wereldwijd $ 1.700 miljard voor instandhouding van het militaire apparaat. Daarnaast is inbegrepen de economische schade door oorlogvoering. Als wordt uitggegaan van een besparing van 75% van deze uitgaven is de besparing $ 10.500 miljard.

Vluchtelingen

Door een basisinkomen, het inkrimpen van de wereldbevolking en het verdwijnen van lokale legers zal het aantal vluchtelingen drastisch verminderen. Per land zijn de gemiddelde uitgave aan vluchtelingen ongeveer 0,5% van het Gross Domestic Product (GDP). Totale besparing is hier dan $ 400 miljard.

Vervuiling

Door het basisinkomen en een wereldwijde aanpak van milieuvervuiling zullen de kosten door vervuiling drastisch afnemen. Op dit moment worden de wereldwijde kosten door vervuiling geschat op $ 5.000 miljard. In onze berekening gaan we uit van een halvering van deze kostenpost wat een besparing oplevert van $ 2.500 miljard.

Inflatie

Door inflatie wordt ons geld minder waard en worden producten en diensten duurder. Daarom pleiten wij voor een 0% inflatie. Inflatie is onwenselijk, want dit leidt tot onzekerheid, prijsfluctuaties, inkomensdaling, en waardedaling van bezittingen. 0% inflatie brengt vertrouwen in geld als financieel instrument terug, omdat de waarde van spaargeld, producten of diensten gelijk blijft. De gemiddelde inflatie in 2018 is 3% wat tegelijkertijd de maximale besparing is. 3% van het Gross Domestic Product (GDP) is 2.400 miljard. 0% inflatie is mogelijk door het introduceren van één wereldmunteenheid, gecontroleerde geldhoeveelheid en minimum en maximum prijzen voor producten en diensten over de hele wereld.

Corruptie

Schattingen naar de jaarlijkse schade door corruptie komen uit rond 10% van het Gross Domestic Product (GDP). Corruptie is bijvoorbeeld het omkopen van ambtenaren of het betalen van steekpenningen door bedrijven, ambtenaren of particulieren. Als ik uitga van een daling van corruptie met 50% dan is de besparing 5% van het GDP ($ 4.000 miljard). Het terugdringen van corruptie ligt vast in Sustainable Development Goal 16 (SDG16).

Belastingontduiking

Door wereldwijd hetzelfde belastingregime in te voeren verdwijnt belastingontduiking. De belasting is immers overal hetzelfde. Schattingen naar belastingontduiking lopen uiteen van $ 600 miljard tot $ 2.100 miljard. In ontwikkelingslanden gaat drie maal zoveel geld richting belastingparadijzen als het bedrag dat een land zelf aan ontwikkelingshulp ontvangt. Nemen we het gemiddelde van de schatting dan komen we op een besparing van $ 1.500 miljard.

Belastingen

Gemiddeld is de belastingopbrengst wereldwijd zo’n 25% van het Gross Domestic Product (GDP). Totale belastinginkomsten in 2018 zijn ongeveer $ 20.000 miljard. Door het invoeren van een wereldwijd belastingstelsel voorkomen we belastingontduiking ($ 1.500 miljard) en door het progressiever maken van vooral vermogens- en erfbelasting kan de belastingopbrengst met ruim 50% stijgen naar ruim $ 31.000 miljard.

In de volgende alinea’s bekijken we de aanpassingen per soort belasting.

VAT

VAT (Value Added Taxes) of omzetbelasting (BTW) is een belasting op een product of dienst. Over het algemeen kunnen bedrijven de betaalde VAT verrekenen met VAT op uitgaande facturen. Particulieren kunnen dat niet. Wereldwijd voeren we een centraal VAT systeem in met dezelfde tarieven per land. Door VAT tarieven afhankelijk te maken van hun schade aan mens en milieu kan het tarief gemiddeld met 20% omhoog. Een toptarief van bijvoorbeeld 50% geldt dan bijvoorbeeld voor luxe goederen, vakanties, vliegreizen, auto’s, ongezond voedsel, vlees en vis. Het VAT tarief op gezond basisvoedsel wordt op 0% gesteld. De belastingopbrengsten door VAT zijn gemiddeld 26% van de totale belastinginkomsten,zo’n $ 5.200 miljard. Daar 20% van is een extra opbrengst van $ 1.040 miljard.

Inkomstenbelasting

Verdeling van inkomen over de wereldbevolking (2011)

Arm. < $ 2 per dag, 15%

Laag inkomen. Tussen $ 2 en $ 10 per dag, 56%

Midden inkomen. Tussen $ 10 en $ 20 per dag, 13%

Boven midden inkomen. Tussen $ 20 en $ 50 per dag, 9%

Hoog inkomen. > $ 50 per dag, 7%

Slechts 7% van de wereldbevolking heeft dus een inkomen van meer dan $ 50 per dag. Dit betekent een jaarinkomen dat zelfs voor Nederlandse begrippen zeer laag is. Het deel inkomstenbelasting van wereldwijd $ 3.400 miljard maakt ongeveer 17% van de wereldwijde belastinginkomsten uit. Door het hoogste belastingtarief voor inkomens boven $ 100.000 per jaar te verhogen kan de opbrengst door inkomstenbelasting met zo’n 20% stijgen naar $ 4.060 miljard. Laagbetaalde arbeid wordt belastingvrij.

Premies sociale verzekeringen

De wereldwijde inkomsten door afdracht van premies sociale verzekeringen is 17% van de totale belastingopbrengst, dus $ 3.400 miljard. Deze premie, die voor de helft door de werkgever en voor de helft door de werknemer wordt betaald, maken we meer progressief waardoor de hogere inkomens meer premie afdragen. Totale extra opbrengst zo’n 10% van $ 3.400 miljard is $ 340 miljard.

Vermogensbelasting

De totale hoeveelheid vermogen (spaarrekeningen, cash, beleggingen) in de wereld is $ 317.000 miljard. 85% van dit vermogen is in handen van de 10% rijkste mensen van de wereld. Omdat deze verdeling niet helemaal eerlijk is, en omdat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt, voeren we een extra / progressive vermogensbelasting in die overal in de wereld hetzelfde is. Op dit moment betalen de rijksten nagenoeg geen belasting over hun vermogen. Een vermogensbelasting van 2% per jaar is van toepassing voor de 10% rijksten van de wereld. Vermogen in de vorm van onroerend goed en land wordt meegeteld. Voor alle wereldburgers geldt een vrijstelling van $ 500.000. De nieuwe maatregel betekent einde oefening voor belastingparadijzen. De extra belastingopbrengst betekent 2% van 85% van $ 317.000 miljard is $ 5.389 miljard.

Winstbelasting

De belasting die het vaakst ontdoken wordt is de winstbelasting voor bedrijven. Internationaal opererende bedrijven laten winsten terecht komen in die landen waar de winstbelasting het laagst is. De gemiddelde winstbelasting wereldwijd is 23%. Europa heeft de laagste gemiddelde winstbelasting en Afrika de hoogste. De laatste veertig jaar zijn de tarieven fors gedaald in een race om bedrijven in een land te houden of te lokken. We voeren wereldwijd een zelfde tarief in zodat ontduiking niet meer mogelijk is. Naast deze maatregel voeren we een extra winstbelasting in van gemiddeld 20%, die afhankelijk is van prestaties van het bedrijf op het vlak van duurzaamheid (uitstoot van broeikasgassen, vervuiling, gezonde producten, veiligheid en gezondheid, gebruik van natuurlijke hulpbronnen et cetera). Met gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt bijvoorbeeld bedoeld land, mineralen, olie en gas, hout, zand, steen, water en metalen maar ook vis en wilde dieren. Het gebruik van deze hulpbronnen levert een bedrijf een extra belastingaanslag op. Mag een oliebedrijf onbeperkt olie oppompen en daar miljarden winst mee maken voor een paar rijke aandeelhouders? Van wie is die olie nu eigenlijk? In Alaska wordt bijvoorbeeld een basisinkomen betaald uit inkomsten uit olie en gaswinning (Alaska Permanent Fund) en dit al sinds 1976. Iedere bewoner van Alaska ontvangt jaarlijks een dividenduitkering van ongeveer $ 2.000 belastingvrij. We kunnen dit een sociaal dividend noemen. Vergelijkbare fondsen zijn opgezet in Nigeria, Guinee, Saudi Arabie en Kuweit, echter deze fondsen worden niet ingezet ter financiering van een basisinkomen, maar voor collectieve projecten rond huisvesting, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Ook de waarde van bedrijven wordt straks berekend op basis van prestaties op het gebied van duurzaamheid (effecten op mens, milieu en financiën). Het huidige aandeel van winstbelasting in de totale belastingpot is 13% en bedraagt $ 2.600 miljard. Extra opbrengst is 20% hiervan is $ 520 miljard.

Erfbelasting

Een controversiële belasting is de erfbelasting, de belasting die door erfgenamen betaald wordt na overlijden. De controversie is dat erfbelasting een belasting is over een vermogen waar al belasting over is betaald. Voor kleinere vermogens is dat een steekhoudend argument, maar niet voor grote vermogens. We hebben immers gezien dat hoe groter het vermogen hoe minder belasting erover betaald wordt. Het totale vermogen in de wereld ($ 317.000 miljard) verschuift iedere generatie (ongeveer vijfentwintig jaar) van eigenaar.

De verschillen in erfbelasting volgens zijn erg groot. Er zijn landen waar geen erfbelasting van toepassing is tot landen met een erf-belasting tot 55% (Japan). Het gemiddelde percentage wereldwijd is 8%. We voeren een vrijstelling in van $ 500.000. Voor deze (relatief kleine) vermogens is immers al genoeg belasting betaald.

We voeren wereldwijd een erfbelasting in van 25% dus ook hier weer overal hetzelfde percentage. Extra inkomsten zijn dus $ 317.000 miljard gedeeld door vijfentwintig jaar maal 17% (van 8% gemiddeld naar 25%) is $ 2.155 miljard.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !