STANDPUNTEN

Wereldwijd wordt de veestapel verkleind; de vervuiling en schade door veeteelt stopt.

Dierenwelzijn komt op vergelijkbaar niveau als mensenwelzijn.

MOTIVATIE

Vervuiler betaalt

Onze veestapel zorgt voor uitstoot van broeikasgassen en vervuiling door poep, gebruikt teveel water en te veel landbouwgrond. Daardoor is de schade aan het milieu door onze veeteelt enorm. De belasting wordt betaald door de vervuiler.

Deze belasting zal een verhoging betekenen voor de prijs van vlees en daardoor een daling van de vleesconsumptie.

Minderen met consumptie van vlees- en zuivelproducten vermindert: uitstoot van broeikasgassen / gebruik van landbouwgrond / ontbossing / vervuiling / watergebruik.

Koeienwindjes

De vleesconsumptie heeft effect op ons ecosysteem. De veestapel geeft uitstoot van methaan en lachgas.

Huidige klimaatdoelen zijn vooral gericht op de concentratie koolstofdioxide. In 2018 is de concentratie koolstofdioxide in de lucht zo’n vierhonderd tien deeltjes per miljoen (ppm) terwijl driehonderd vijftig het maximum zou zijn.

De veeteelt (en dan vooral de koe) heeft een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Methaan is zesentachtig keer zo slecht voor het milieu dan koolstofdioxide.

De uitstoot door vlees-en zuivelindustrie is groter dan die door transport, energiesector, auto’s, boten, vliegtuigen et cetera.

Voorspeld is dat de koolstofdioxide uitstoot licht zal stijgen. Echter uitstoot van methaan door veeteelt zal nog vele malen meer stijgen door de toenemende bevolkingsgroei met als gevolg meer vlees- en zuivelconsumptie.

Water

Onze veestapel is de oorzaak van veel wateronttrekking. Ongeveer 50% van de gehele waterconsumptie in de wereld is bedoeld voor veeteelt, vooral omdat water nodig is voor voedsel voor de veestapel. Waterconsumptie door mensen is slechts 5 %. Voor de productie van één hamburger is net zoveel water nodig als voor twee maanden douchen. Eén hamburger kost vijfentwintig honderd liter water. De gevolgen van zuivelproductie zijn vergelijkbaar. Het is onmogelijk om de hele wereld te voorzien van duurzaam geproduceerde zuivelproducten. Om één liter melk te produceren is duizend liter water nodig.

Voedsel voor het vee

De totale hoeveelheid voedsel voor de veestapel is ongeveer zes en een half maal zo groot als die voor de mens. Ongeveer 50% van alle landbouwproducten gaat naar het voeden van de veestapel. In de Verenigde Staten is dat percentage hoger dan 70%. Dit geldt ook voor landen waar honger is. Landbouw is er genoeg, echter die gaat voor een groot deel naar voedsel voor de veestapel. Het feit dat ruim en miljard mensen honger lijdt is moeilijk te rijmen met de hoeveelheid voedsel voor de veestapel. Als die landbouwgronden gebruikt worden voor voedsel voor de mens is er meer dan genoeg voedsel voor iedereen.

Regenwouden

Veeteelt is de grootste oorzaak van ontbossing. Volgens World Resources Institute is dit in geval van het Amazonegebied voor 80% de oorzaak. Regenwouden worden gekapt om weiland voor vee te creëren of om voedsel voor de veestapel te verbouwen, vooral sojabonen. Ongeveer honderd zesendertig miljoen hectare regenwoud is verdwenen ten behoeve van veeteelt. Ter vergelijking, er is ongeveer zesentwintig miljoen hectare verdwenen om palmolie te verbouwen. Activisten in Brazilië die veeteelt als oorzaak van ontbossing van het Amazone gebied aanwezen, zijn vermoord door landeigenaren.

Poep

Veeteelt zorgt voor vervuiling. De hoeveelheid is ongeveer honderd dertig maal zo groot als de hoeveelheid die de mens produceert. Ieder jaar opnieuw. Het grootste deel van de stikstof, ammoniak en fosfaat uit de uitwerpselen belandt in zee. Vaak wordt plastic, rubber of pesticiden genoemd als grootste watervervuilers, maar in feite is veeteelt de grootste watervervuiler.

Duurzaam of niet

Er zijn varkenshouderijen die geen antibiotica meer gebruiken. Uiteraard is dat een goed initiatief, maar is dat duurzaam? Op deze varkensboerderij hebben de dieren een groot weiland om te grazen. Als we op die manier alle varkens op de wereld willen laten grazen hebben we zeven keer de aarde nodig. Antibiotica zijn een groep geneesmiddelen om ontstekingen in het lichaam te genezen. Een probleem met antibiotica is, dat bacteriën er langzaam aan gewend raken waardoor resistentie kan optreden. Een maatregel om dit te voorkomen is het simpelweg minder gebruiken van antibiotica. Helaas komen ontstekingen ook veel voor bij vee dat dicht op elkaar wordt gehouden. Ook het vee krijgt antibiotica wat de dieren ook nog eens sneller laat groeien. Helaas neemt het aantal resistente bacteriën hierdoor verder toe. Antibiotica komen via de poep van dieren in het milieu terecht waar dit leidt tot nog meer resistente bacteriën.

Een groot voordeel van het minderen van vleesconsumptie is de snelheid waarmee broeikasgassen uit de atmosfeer verdwijnen. Methaan kan binnen enkele tientallen jaren uit de atmosfeer verdwenen zijn. Als het gaat om koolstofdioxide duurt dat zo’n honderd jaar. Minderen met de consumptie van vlees zou dus een goede stap zijn.

Op dit moment zijn veel mensen werkzaam in de vlees- en zuivelindustrie. Daarnaast lijkt een gigantische lobby van de vlees- en zuivelindustrie actief te zijn om de politiek te beïnvloeden.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !