STANDPUNTEN

Familie planning.

Afbouwen van de wereldbevolking naar 2,5 miljard mensen.

SAMENVATTING

We willen de bevolkingsgroei stoppen en omkeren. Dit is mogelijk via familieplanning in de landen waar het gemiddelde aantal kinderen per stel meer dan 2,5 is. Over minder dan 100 jaar zou de wereldbevolking terug op het niveau van twee en een half miljard mensen moeten zitten. Dit was het niveau van 1950. Nu zitten we op bijna 8 miljard. Het verlagen van het aantal kinderen per stel kan door familieplanning. Manieren om dit in te vullen zijn bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van anticonceptie en goede voorlichting. Ook het basisinkomen zal helpen om het aantal kinderen omlaag te krijgen. Extra aandacht is nodig voor de positie van vrouwen, vooral in arme landen. Het legaliseren van abortus en het instellen van een minimale leeftijd om te trouwen van 21 jaar, kan helpen. Bewustwording van anticonceptie en familieplanning moet onderdeel worden van het wereldwijd onderwijsprogramma.

MOTIVATIE

Lekker druk

Vind jij het nu al te druk? De komende veertig jaar komen er drie miljard wereldburgers (3.000.000.000 mensen) bovenop de zeven komma zeven miljard mensen nu (meetpunt begin 2019). Per dag stijgt de wereldbevolking met ongeveer tweehonderd twintig duizend mensen. Dit betekent een flinke stad iedere dag opnieuw. De grootste groei gebeurt in Afrika. In Afrika heerst droogte en extreme temperaturen.

Planeet van de apen

Honderd vijftig duizend jaar geleden evolueerde de mens uit onze voorouders, de apen. Duizenden jaren dwaalden onze overgroot opa’s en oma’s rond en hadden helemaal geen bezittingen. Bezittingen waren onhandig, omdat we steeds van plek naar plek trokken als nomaden. In eerste instantie waren er minder dan een miljoen mensen die vooral in Oost Afrika woonden. Dertig duizend jaar geleden arriveerde de mens in Noord Europa en pas elf duizend jaar geleden in Amerika.

Het totale beschikbaar landoppervlak op aarde is honderd vierenveertig miljoen vierkante kilometer en dat is inclusief bossen, woestijnen, ijsvelden, bergen, landbouwgebieden, leefgebieden voor dieren et cetera. Rond die tijd bestond de totale hoeveelheid zoogdieren biomassa op aarde voor 1% uit mensen, de rest uit wilde dieren. Ter vergelijking; in 2018 bestaat 98% van de zoogdieren biomassa uit mensen en hun dieren (huisdieren en veestapel) en nog maar 2% uit wilde dieren.

Twaalf duizend jaar geleden veranderde alles. We begonnen dorpen te bouwen en begonnen het bos af te branden voor landbouwdoeleinden en voor graasland voor ons vee. In die tijd waren we met ongeveer tien miljoen mensen en de gemiddelde beschikbare ruimte per persoon was ongeveer duizend voetbalvelden.

De dorpen werden groter en groter, omdat mensen dingen begonnen te verzamelen. Deze verzamelwoede kwam in een stroomversnelling tijdens de industriële revolutie die rond 1750 begon. Op de boerderij was het ook handig om veel kinderen te hebben. Die konden meehelpen met het werk. De wereldbevolking begon explosief te groeien.

Bevolking explosie

In 1340, net voordat de zwarte pest uitbrak, telde de wereld vierhonderd veertig miljoen bewoners. De pest halveerde de wereldbevolking. Maar groeide daarna weer vrolijk door.

Toen Columbus Amerika bereikte trof hij daar 42 miljoen mensen aan. In honderd jaar tijd verminderde het aantal mensen in Amerika door toedoen van de Europeanen van tweeënveertig miljoen naar dertien miljoen. Hetzelfde ritueel voltrok zich in Mexico, Cuba en Canada. Echter, daarna gingen immigranten richting Amerika vanuit Noord Europa, Italië, Rusland, Japan, China en later vanuit Vietnam, de Cariben en Zuid Amerika.

Met de start van de industriële revolutie vanaf 1750 steeg de levens verwachting (deze was daarvoor ongeveer vijfentwintig jaar) en daalde de sterfte bij de geboorte. Daarnaast werd een sterke bevolkingsgroei aangemoedigd door zowel de kerk als door de machthebbers. Een grote bevolking maakte een land rijker en sterker in oorlogstijd.
Rond 1850 verwelkomden we de één miljardste wereldburger en rond 1930 waren er twee miljard van onze soort. In 1850 was de gemiddelde beschikbare ruimte per persoon geslonken tot minder dan tweeëntwintig voetbalvelden. In 2018 bedroeg de wereldbevolking zeven komma zeven miljard mensen, wat een gemiddelde beschikbare ruimte per persoon van drie voetbalvelden betekent.

Afrika

De grootste bevolkingsgroei gaat plaats vinden in negen landen, namelijk: India, Nigeria, de Democratische Republiek Kongo, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, Uganda, Indonesië en tot slot de Verenigde Staten wat toch geen ontwikkelingsland is.

Tot 2050 zullen zesentwintig landen in Afrika verdubbelen in inwoner aantal. De groei komt niet alleen door nieuwe baby’s, maar ook door een hogere gemiddelde leeftijd. Dit betekent dat het aantal mensen boven de zestig jaar oud verdubbeld zal zijn in 2050 en verdrievoudigd in 2100. Het aantal mensen van tachtig jaar of ouder zal in 2100 bijna een miljard bedragen, ongeveer zeven maal zoveel als nu. Er zijn ook landen waar de bevolking iets zal afnemen, bijvoorbeeld in een aantal Oost Europese landen.

Onderzoek in de twintigste eeuw heeft al aangetoond dat overbevolking van soorten leidt tot stress, milieuschade, gebrek aan voedsel, gebrek aan water, agressie en nieuwe ziekten. Dit is precies wat er met de mens gebeurt op dit moment.

Omkeren

De groei van de bevolking moet worden gestopt, en het liefst omslaan in een krimp. Door middel van gezinsplanning is dit mogelijk, vooral in arme landen. Het gemiddeld aantal kinderen per stel is wereldwijd is 2,5. Bij 2 kinderen per stel blijft het aantal mensen stabiel. Een gemiddeld geboortecijfer van ongeveer 1,5 per stel zou een afname van de bevolking betekenen tot twee en een half miljard mensen gedurende een tijdsperiode van honderd jaar. Dat is het aantal mensen dat er in 1950 was.

Honderd jaar is een lange periode. Hier komt nog bij dat het enige decennia zal duren voordat dit beleid is ingevoerd, tenzij het gedachtegoed op deze website binnen enkele jaren wordt omarmd door wereldleiders. Zeker in arme landen met meer dan 2,5 kind per stel is familieplanning belangrijk.
Hierbij hoort een minimale trouw leeftijd van eenentwintig jaar. Op dit moment trouwen iedere dag zo’n zevenendertig duizend meisjes voor hun achttiende. In de toekomst gaan alle kinderen verplicht tot en met het achttiende levensjaar naar school. Daarna volgt een periode van tenminste drie jaar voor ontwikkeling en carrière voordat de minimum trouwleeftijd bereikt wordt.

In 1952 richtte de Verenigde Naties een werkgroep op rond overbevolking. De werkgroep schatte de bevolking in 1980 in op drie en een half miljard. Deze schatting werd door velen als absurd gezien. In werkelijkheid stond de teller in 1980 op vier en een half miljard mensen, veel meer dan voorspeld. Adviezen van deze werkgroep werden vaak tegen gesproken door de Katholieke kerk. De Katholieke kerk is tegen geboortebeperking en abortus .

Ook voor de rijke Westerse landen is familieplanning belangrijk. Ook de bevolking daar moet terug in aantal. Een belangrijk argument hiervoor is omdat in deze landen de ecologische voetafdruk per persoon veel groter is dan in ontwikkelingslanden.

Een programma voor empowerment van vrouwen moet wordt ingesteld, omdat vrouwen de sleutel zijn om een bevolkingsafname te bereiken. Vrouwen in ontwikkelingslanden moeten worden opgeleid, gecoacht en mondig worden gemaakt in hun nieuwe rol als redders van de wereld.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !