STANDPUNTEN

Een basisinkomen voor alle wereldburgers boven de achttien jaar.

MOTIVATIE

Een basisinkomen wordt ingevoerd voor iedere wereldburger boven de achttien jaar. Het basisinkomen is een recht voor iedere wereldburger.

Het basisinkomen wordt langzaam opgebouwd in ontwikkelingslanden op basis van de Cost Index, en de uitkering wordt geleidelijk opgebouwd zodat over vijftien jaar het basisinkomen over de hele wereld gelijk is. Een basisinkomen is onvoorwaardelijk.

Een basisinkomen kan mensen motiveren!

Een veel gelezen argument tegen het basisinkomen is dat mensen van nature lui zijn. Een basisinkomen zou als effect hebben “dat mensen thuis op de bank blijven zitten en geen bijdrage meer leveren aan de maatschappij”. Talloze experimenten hebben het tegendeel aangetoond. Een onvoorwaardelijk basisinkomen motiveert enorm om bij te dragen aan de maatschappij. Mensen hebben een keuze en worden niet gedwongen om onderbetaald werk te doen onder slechte arbeidsomstandigheden.

Experimenten

Arme mensen zijn vooral bezig met overleven op de korte termijn, roken en drinken gemiddeld meer, zijn vaker dakloos en zijn minder gemotiveerd om een opleiding te volgen, komen vaker terecht in de criminaliteit en eten ongezonder. Een basisinkomen draagt bij aan de oplossing voor armoede. Een basisinkomen is geen symptoombestrijding, maar pakt armoede bij de kern aan. De ongelijkheid ten opzichte van vrouwen neemt af. De kosten voor de maatschappij ten gevolge van armoede zijn vele malen hoger dan de kosten van een basisinkomen.

Experimenten met een basisinkomen zijn gedaan in Oeganda, China, Namibië, Kenia, Iran, Nederland, Schotland, Brazilië, India, Mexico, Zuid-Afrika, Liberia, Canada, Amerika, Finland, Spanje en Alaska. In Oeganda bijvoorbeeld werd een eenmalige uitkering gedaan aan jongeren en aan arme vrouwen. De jongeren investeerde in bedrijfjes en zelfopleiding. Hun inkomens waren met 50% gestegen. De effecten voor de arme vrouwen waren vergelijkbaar.

Andere experimenten lieten verbetering zien in inkomen, gezondheid en schoolprestaties. Steeds meer meisjes gingen naar school en criminaliteit, alcoholisme, drugsverslaving, kindersterfte en kinderarbeid namen af. Daarnaast was er minder ondervoeding en corruptie.

Een arm gezin zal zoveel mogelijk nakomelingen op de wereld zetten om te helpen geld te verdienen. Een basisinkomen draagt dus ook bij aan vermindering van de bevolkingsgroei.

Een basisinkomen zal mensen minder afhankelijk maken van lokale natuurlijke hulpbronnen waardoor bossen, koraalriffen en populatie van vissen en dieren de kans krijgen om te herstellen. Dit effect treedt vooral op in landen waar geen social uitkeringsstelsel is (vooral in Afrika, Zuid Amerika en Zuid Oost Azië).

Een grootschalig experiment met een basisinkomen werd in twee steden (Dauphin en Winnipeg) in 1973 gedaan in Canada. Het eerste stadje heet Dauphin en had ongeveer dertien duizend inwoners. Het project kreeg de naam Mincome en zorgde voor een maandelijks inkomen voor de 30% armste gezinnen, totaal zo’n duizend gezinnen. Na drie jaar kwam een nieuwe regering in Canada aan de macht. Het project werd helaas gestopt. Alle voordelen die uit voorgaande experimenten naar voren kwamen, werden in Dauphin bevestigd. Daarnaast bleek het ziekenhuisbezoek met 8,5% te zijn afgenomen.

In de jaren ‘70 president Nixon maakte een wetsvoorstel om een basisinkomen in te voeren. Onderzoeksresultaten werden verkeerd geïnterpreteerd en de wet is helaas niet aangenomen.

Arbeid en inkomen

Vòòr de landbouwrevolutie van twaalf duizend jaar geleden werkten mensen maar een paar uurtjes per dag. Als er eten was gevangen en gevonden was het tijd om te rusten. De natuur verschafte ons een soort basisinkomen (groente, fruit, vlees, hout) en eten was genoeg voor iedereen. Na de landbouwrevolutie begonnen mensen steeds meer tijd aan werk te besteden. Er moest veel meer geproduceerd worden dan strikt noodzakelijk om rijkdom op te bouwen.

Na de industriële revolutie werd dit proces nog eens versneld door het bouwen van fabrieken en grote internationale bedrijven. Problemen begonnen in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. De financiële sector werd geliberaliseerd en de goudstandaard werd losgelaten. Interessant detail is dat de belangrijkste wetenschapper van het vrije markt denken in de jaren ‘70, Milton Friedman, pleitte voor een negatieve inkomstenbelasting (NIT) om armoede te voorkomen. Later is het minimum loon ingevoerd, dat aangeeft dat ieder mens een minimale levensstandaard nodig heeft. Echter iemand die geen betaald werk heeft, heeft ook geen minimum loon.

Technologie

De komende decennia zal de aard van ons werk sterk veranderen onder invloed van technologie. Een groot deel van de beroepen van vandaag zullen in 2050 niet meer bestaan door automatisering en digitalisering. Deze ontwikkelingen geeft de mens de unieke kans om terug te gaan naar de tijd van voor de landbouwrevolutie. We hoeven dan nog maar een paar uurtjes per dag te werken en hebben tijd om onszelf om te leren voor beroepen van de toekomst.

Een basisinkomen is de sleutel om dit te bereiken. Een basisinkomen vult het gat in de arbeidsmarkt, dat ontstaat door automatisering en robotisering. Een basisinkomen is goed voor de lokale economie. Het geld komt direct bij de mensen. Het geld van ontwikkelingshulp gaat via allerhande constructies in projecten, waardoor het lange termijn effect vaak tegen valt.

De experimenten met het basisinkomen laten geen afname in deelname aan het arbeidsproces zien. Integendeel, mensen zijn zeer gemotiveerd om te blijven werken, maar zullen vaker kiezen voor het werk dat ze echt leuk vinden.

Kapitaalinjecties

In de periode 2015 tot 2018: de Europese Centrale Bank (ECB) investeerde $ 2.900 miljard in de economie van de Eurolanden, vooral door simpelweg euro’s te printen. Het geld werd afgeleverd bij de banken die het vervolgens omzetten in nieuwe leningen. Waarbij een euro of dollar wederom tien keer uitgeleend kon worden.

Helaas is dit geld vooral terecht gekomen bij de rijken waardoor de ongelijkheid verder is gestegen en de schulden verder is toegenomen. Het werd immers steeds goedkoper om te lenen. Een basisinkomen zorgt dat het geld direct bij de mensen terecht komt. Een basisinkomen is voor iedereen, ook voor de rijken, echter voor rijken wordt een meer progressieve inkomstenbelasting ingevoerd.

Sociale Uitkeringen

Alle subsidies en welzijn- en pensioenuitkeringen, goede doelen, filantropie en ontwikkelingshulp vanuit de overheid kunnen worden afgeschaft. Het basisinkomen komt hier voor in de plaats. Bureaucratie wordt minder. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan weer gebruikt worden voor het basisinkomen.

Gezondheidszorg

De experimenten met het basisinkomen tonen een betere gezondheid van de mensen. En een daling van het ziekenhuisbezoek.

Criminaliteit

De experimenten met het basisinkomen geven een vermindering van 10% in criminaliteit. Cyber criminaliteit is hier niet in meegenomen.

Gesloten tuinen

In de huidige wereld zijn de tuinen van onze huizen, bedrijfsterreinen en boerderijen omgeven met hoge hekken, om andere mensen buiten te houden. Een basisinkomen zorgt voor minder criminaliteit en minder armoede, waardoor deze hekken kunnen worden vervangen door meer vriendelijkere hekken.

Kortom

De voordelen van een basisinkomen voor iedere wereldburger zijn: afname van ongelijkheid, uitbuiting en kinderarbeid, afname van de bevolkingsgroei, versterking van de arbeidspositie, verbetering schoolbezoek en schoolprestaties, vermindering van armoede, verbetering van de positie van vrouwen, een betere gezondheid, minder kindersterfte, minder ondervoeding, daling van het minimumloon, minder alcohol en drugsmisbruik, minder corruptie, verbetering van de lokale economie, kostenvermindering van het huidige bureaucratische uitkeringsapparaat. Een basisinkomen maakt mensen minder afhankelijk van automatisering en robotisering dus sluit goed aan op de economische ontwikkelingen van de komende jaren. Mensen zijn niet meer afhankelijk van de lokale natuur dus dat betekent minder milieuvervuiling, herstel van bossen, koraalriffen en populatie van vissen en dieren. Het belangrijkste voordeel is waarschijnlijk het feit dat (arme) mensen hun menselijke waardigheid terug krijgen doordat ze recht krijgen op een stukje van de economische ontwikkeling in hun land. Een basisinkomen is het sluitstuk van het kapitalisme.

Grenzen tussen landen worden geheel afgeschaft, zodra prijzen en basisinkomens over de wereldgrenzen zijn geëgaliseerd. Vanaf dat moment zijn mensen vrij om te leven waar ze willen.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !