STANDPUNTEN

Healthy Earth heeft een wezenlijk afwijkend partijprogramma in vergelijking tot de bekende partijen. De standpunten van Healthy Earth zijn:

  1. Een wereldwijde aanpak.
  2. Een samenhangend totaalpakket voor oplossing van problemen.
  3. Gericht op de lange termijn.
  4. Vanuit de politiek.

SAMENVATTING

Onze standpunten leiden daadwerkelijk tot een eerlijkere, veiligere, gezondere en duurzamere wereld. We gunnen iedereen dit inzicht. Onze standpunten geven hoop dat we de wereld echt beter kunnen maken. Een samenvatting van de belangrijkste standpunten is een wereldwijde aanpak van:

  1. Armoede en ongelijkheid
  2. Vervuiling en klimaatverandering
  3. Uitputting van de aarde en biodiversiteit
  4. Oneerlijke economie en schuldenberg
  5. Gewapend conflict en schending mensenrechten
  6. Overbevolking en ongezonde leefomstandigheden

Voor onze kinderen!

MOTIVATIE

Onze kinderen hebben een toekomst nodig. Op deze website onderbouwen we onze visie. We komen met conclusies en standpunten.
Het totaal van deze standpunten is het partij programma van de politieke partij Healthy Earth.

Problemen wereldwijd aanpakken

Wij willen al onze standpunten uitvoeren op internationaal niveau. Een organisatie waarin de mensen de huidige problemen alleen landelijk of lokaal willen aanpakken, dat werkt niet goed, in tegendeel dat is juist een deel van het probleem.

Spiraal
Sinds 1950 is de mensheid op veel vlakken te ver gegaan door exponentiële groei. Wij zijn te ver doorgeschoten en blijven zitten waar we zitten. Persoonlijke vrijheid is belangrijker geworden dan het collectieve belang dus niemand neemt de verantwoordelijkheid om exponentiële groei te stoppen.

Deze problemen hangen allemaal samen

De problemen in de wereld zijn op te lossen. Maar problemen moeten in samenhang en op wereldwijd niveau worden aangepakt. Alle problemen hangen met elkaar samen, en versterken elkaar zelfs. Dat werkt zo:

De mensheid
1. Het mensenbrein waant zich nog in de oertijd en heeft moeite met het inschatten van langetermijn gevolgen van ons gedrag.
2. Dus hebben we een maatschappij met bijbehorende economie ontwikkeld die vooral is gericht op kortetermijn winst. De veranderingen gaan daarbij steeds sneller waardoor de complexiteit van de samenleving exponentieel toeneemt.

De economie
3. De winst komt vooral terecht bij de rijkste 1% van de wereldbevolking.

4. De rijkste sturen hun geld de wereld rond op zoek naar het hoogste rendement en de laagste kosten. Deze groep betaalt nauwelijks belasting.

5. Overheden lenen geld om de suggestie van economische groei in stand te houden. Economische groei wordt immers gezien als de heilige graal.

6. De financiële sector vergroot de problemen nog eens door hebzucht, complexe financiële producten en derivaten.

Bedrijfsleven en organisaties
7. Het grootbedrijf verplaatst de productie naar landen met de allergoedkoopste arbeidskrachten en de meest soepele regels rondom mens, milieu en belastingen.

8. Westers bedrijfsleven kan de buitenlandse concurrentie van goedkope producten en diensten niet bijhouden.

9. Bedrijven en organisaties bouwen intussen een complex netwerk van hiërarchie en controlesystemen in de hoop de problemen het hoofd te bieden. Met als gevolg bureaucratie, complexiteit en een enorme werkdruk.

Moeder aarde

10. De aarde wordt uitgeput als het gaat om gebruik van grondstoffen, degradatie van land, ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en het verdwijnen van dieren en zeeleven.
11. Deze effecten worden versterkt, omdat land wordt gebruikt voor productie van veevoeder en biobrandstoffen in plaats van voor voedsel voor de lokale bevolking.

Kwaliteit van leven
12. In derde wereld landen hebben arbeiders grote gezinnen. Een bevolkingsexplosie is hiervan het gevolg.
13. De armen hebben geen geld, geen goede voeding, geen goed onderwijs, ze hebben nauwelijks rechten en wonen meestal in gebieden die het meest last hebben van de effecten van vervuiling.

14. Het aantal middenklasse inkomens met bijbehorend consumptiepatroon groeit ook, waardoor de druk op grondstoffen, ruimte, energie en milieu verder toeneemt.

Geweld en mensenrechten
15. Leiders (politieke, commercieel en religieus) krijgen meer macht door gebrek aan internationale coördinatie . Vaak ontstaan conflicten, uitbuiting en corruptie.
16. De hoeveelheid wapens is enorm.

17. Mensenrechten worden geschonden door gebrek aan internationale coördinatie. Het aantal vluchtelingen stijgt.

Het resultaat
18. Overheden zijn niet in staat tot samenwerken. Grensoverschrijdende problemen blijven onopgelost.

19. Niemand voelt zich verantwoordelijk om de problemen op te lossen of de rotzooi op te ruimen.

20. Met als resultaat, dat iedereen de aarde blijft vervuilen.

21 De armste mensen hebben het meest last van deze negatieve spiraal.

22. Deze spiraal versterkt zichzelf. De negatieve spiraal moet doorbroken worden.

Exponentieel

Het tempo van veranderingen vandaag is vele malen hoger dan in het verleden. Het probleem van de veranderingen is dat deze zich exponentieel voltrekken. Op alle vlakken is exponentiële groei te zien, de bevolking, maar ook in energiegebruik, schulden, productie en consumptie, vervuiling, watergebruik, obesitas, transport en toerisme.

Andere gebieden waar exponentiële groei zichtbaar is zijn de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, verzuring van oceanen, hoeveelheid ruimte afval, afsterven van koralen, het aantal mensen dat kampt met obesitas of mentale problemen, de hoeveelheid vis die gevangen wordt, vervuiling, ontbossing, maar ook de hoeveelheid informatie in de wereld.

De onderstaande grafiek geeft de groei van de wereldbevolking aan vanaf het jaar 0 tot 2000. Is exponentiële groei iets wat we echt willen?

Bedenk dat huidige doelstellingen voor ontwikkelingslanden is tenminste 7% economische groei . Maar als dat werkelijk zou gebeuren neemt de druk op grondstoffen, ruimte, energie en milieu nog verder toe. Is meer economische groei dan werkelijk de oplossing?

Figuur 2: Groei van de wereldbevolking

Exponentiële groei leidt tot de ratrace waar we in zitten. Een negatieve spiraal. Deze spiraal zullen we moeten doorbreken.

Gevolgen

Een voorbeeld. Scott heeft een huis naast een meer. Het meer is groot, namelijk dertig kilometer bij drie kilometer. Er zit ongeveer drie duizend miljard liter water in. Scott neemt iedere dag vijf liter water uit het meer. Het duurt dan zo’n één miljard jaar voor het meer leeg is.

In het tweede voorbeeld start Scott zijn eigen bedrijf en krijgt iedere dag 1 nieuwe klant. Op de eerste dag haalt hij vijf liter water uit het meer. Op de tweede haalt hij tien liter op, op dag drie is dat vijftien liter, op dag vier twintig liter et cetera (lineaire groei). In dit voorbeeld duurt het negenhonderd negenenveertig jaar voordat het meer leeg is.

Nu een voorbeeld met exponentiële groei. Het bedrijf van Scott gaat als een speer. Iedere klant brengt elke dag weer een nieuwe klant. Op dag één haalt Scott vijf liter uit het meer, op dag twee haalt hij tien liter op, op dag drie is dit twintig liter et cetera. Het duurt nu nog maar zesendertig dagen tot het meer leeg is. Dit is het effect van exponentiële groei.

De rode draad is steeds exponentiële groei. De politieke partij Healthy Earth geeft acties die tot doel hebben de exponentiële groei uit de samenleving te halen; bijvoorbeeld groei van de schulden, economische groei en bevolkingsgroei.

Veranderingen

Het is tijd voor radicale verandering. De wereldproblemen zijn:
* Oneerlijk financieel systeem
* Race naar de bodem, ongelijkheid en armoede
* Klimaatverandering en vervuiling
* Uitputting van de aarde
* Overbevolking
* Geweld en criminaliteit
* Religieuze spanning
* Mensenrechten
Deze problemen zijn onderling verbonden en versterken elkaar.
Deze problemen kunnen niet lokaal worden opgelost, ook niet door landen afzonderlijk.

De problemen zijn te groot en houden zich niet aan landsgrenzen. Alleen door bereidwillige onderlinge samenwerking en een centrale coördinatie is het mogelijk tot een oplossing te komen.

Op dit moment worden wel interventies gedaan, bijvoorbeeld het publiceren van onderzoek en data, het zoeken naar donoren en sponsoren (financieringsstructuren) voor ontwikkelingssamenwerking, het verlenen van militaire en humanitaire hulp, het organiseren van congressen, fondsenwerving en reclame. De meest succesvolle interventies op dit moment zijn gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Deze aanpak is indirect. Wij bedoelen hiermee dat de interventies vooral bedoeld zijn om de politiek te beïnvloeden. Of alleen gevolgen worden opgelost. De interventies zijn versnipperd, niet consistent en pakken niet de basis van het probleem aan. Beslissingen worden genomen in de lokale politieke en daar gaat het mis. De politiek is vooral lokaal georganiseerd en werkt wereldwijd nauwelijks samen.

Dat is een probleem, want deze grootste problemen kunnen niet lokaal worden opgelost. Zonder een wereldwijde visie blijven we in een cirkeltje ronddraaien.

Het is veel effectiever om de problemen direct op de agenda van de politiek te krijgen. Om dit te bereiken is wereldwijde coördinatie nodig. Dat is het doel van de politieke partij Healthy Earth.

Verdere uitwerking van ons onderzoek, conclusies, standpunten, maatregelen en oplossingen staan op de volgende webpagina's.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !